Základní informace dle GDPR

Základní informace dle GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR

 

1) Správce:

Vinařský fond, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 71233717 (dále jen „VF“)

E-mailinfo@vinarskyfond.cz

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ctibor Dolanský
kontaktní údaje – Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, telefon: 606 601 847, e-mail:
dolansky@vinarskyfond.cz

 

3) VF zpracovává osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

 

4) Při zpracování osobních údajů u VF nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

 

5) Osobní údaje jsou u VF zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu zpracování, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem VF.

 

6) Pokud jsou u VF zpracovávány Vaše osobní údaje, máte, za podmínek stanovených v rámci relevantních předpisů, právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u VF jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste VF poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

 

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


9) Svá práva můžete uplatnit cestou pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje uvedené výše), písemným podáním doručeným na adresu sídla VF, případně e-mailem zaslaným na:
info@vinarskyfond.cz