Podpory

Podpory

 

 

Podle ustanovení § 31 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je možno podávat žádosti o podporu Vinařskému fondu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. Rada Vinařského fondu projedná žádosti obvykle do 30 dnů od skončení termínu pro podávání žádostí, tj. do 15.3., resp. 15.9. Následně každý žadatel obdrží její rozhodnutí, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Pravidla

Seznam podpor

Archiv

 

Základní pokyny k podávání žádostí

Kdy podat žádost?

Od 1.ledna do 15.února nebo od 1.července do 15.srpna. Rozhodující je den přijetí žádosti Vinařským fondem, tzn. žádost je nutné podat tak, aby ji Fond obdržel nejpozději 15.2., resp. 15.8.

Kdo může podat žádost?

Fyzická či právnická osoba.

Jakou formou podat žádost?

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě poštou/osobně. Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o podporu (viz Formuláře).

Co vše má žádost o podporu obsahovat?

Kromě formuláře je nezbytnou součástí každé žádosti doklad k identifikaci žadatele (právnická osoba: kopie výpisu z OR – ne starší 12 měsíců, u spolků např. výpis ze spolkového rejstříku nebo stanovy či výpis z ČSÚ, u ČZS např. registrační list apod.; fyzická osoba: kopie živnostenského oprávnění). Všechny doklady musí být platné k datu podání žádosti, nemusí být ověřené.

Pokud je žádost neúplná, je žadatel vyzván k doplnění.

Na co lze žádat o podporu?

Účast na výstavách, pořádání vinařských akcí, jako jsou výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, školení, semináře s vinařskou tematikou, vydávání publikací o víně a vinařství atd. Seznam podporovaných aktivit je uveden v tzv. Pravidlech pro žadatele (viz odkaz výše). Tato Pravidla obsahující podmínky pro poskytování podpor jsou zveřejněna nejpozději měsíc před zahájením termínu pro podávání žádostí.

Jak správně vyplnit ve formuláři účel podpory?

a – účasti na výstavách, soutěžích, prezentacích (vinaři); b – pořádání výstav, přehlídek, soutěží vín (organizátoři); c – pořádání seminářů, školení, konferencí; d – tiskoviny, web; e – pořádání vinařských akcí, vinařská turistika (organizátoři).

Kdo rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí podpory?

Všechny žádosti jsou předloženy k rozhodnutí Radě Vinařského fondu. Ta rozhodne o její podpoře či zamítnutí (podpořeno je každoročně 80-90% všech žádostí). Každý žadatel obdrží rozhodnutí v písemné podobě poštou nebo datovou schránkou.

 

Základní pokyny k vyúčtování podpory

Kdy podat vyúčtování podpory?

Žadatel, který obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory, má lhůtu 12 měsíců na předložení vyúčtování. Konkrétní termín je uveden v samotném rozhodnutí.

Jakou formou podat vyúčtování?

Poštou /datovou schránkou nebo osobně v kanceláři Fondu. Některé podklady (např. katalog výstavy) se přikládají ve fyzické podobě.

Co vše má vyúčtování obsahovat?

Konkrétní podklady jsou uvedeny v textu rozhodnutí. Obecně jde především o formulář vyúčtování, účetní doklady vč. potvrzení o jejich zaplacení, vyhodnocení projektu, ukázky propagačních materiálů.

Které náklady jsou uznatelné?

Záleží na typu podpory/akce. Konkrétní uznatelné náklady jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele, v části 7 (Kontrola a vyúčtování, vyplacení podpory).

Kdy dojde k vyplacení podpory?

Do 30 dnů ode dne kontroly vyúčtování, pokud je toto kompletní a v pořádku. V případě, že žadatel předloží neúplné vyúčtování, obdrží výzvu k doplnění a ve 30-denní lhůtě má možnost chybějící dokumenty doplnit.