Odvody

Odvody

Odvody do Vinařského fondu jsou stanoveny zákonem o vinohradnictví a vinařství, a to konkrétně ust. § 35 odst. 1 písm. a) – b).

Výše odvodu:

 • Víno: 0,50Kč / l
 • Vinice: 350 Kč / ha

Na koho se vztahuje:

 • Výrobce vína, který vyrobil a v prohlášení o produkci uvedl 1000 l a více vyrobeného vína
 • Pěstitel, na něhož jsou registrovány vinice o rozloze 1 ha a více

Termíny platby:

 • Víno:
  1. pro výrobce do 20.000l ročně: vždy k 25.1. následujícího kalendářního roku (např. za víno vyrobené v roce 2016, které vinař uvádí v hlášení o produkci podávaném na ÚKZÚZ do 15.1.2017 se platí do 25.1. 2018)
  2. pro výrobce nad 20.000l ročně: čtvrtletně (např. např. za víno vyrobené v roce 2016, které vinař uvádí v hlášení o produkci podávaném na ÚKZÚZ do 15.1.2017 se platí v termínech do 25.4. 2017, 25.7.2017, 25.10. 2017, 25.1.2018)

Přesný výpočet odvodů:

Víno

Od množství vína uvedeného v prohlášení o produkci odečtete 10 % tzv. technologických ztrát. Výsledné množství podělíte dvěma. Výrobci do 20.000l ročně pak tuto částku v Kč zaplatí v termínu uvedeném výše. Výrobci nad 20.000l ročně v každém čtvrtletí zaplatí odvod ve výši ¼ vykázaného objemu vína.

Konkrétní příklad:

Výše vyrobeného vína v prohlášení o produkci 25.000 litrů

Množství vína pro odvod do VF: 22.500 litrů

Platba za první čtvrtletí (do 25.4.): 2.812,50 Kč

Platba za druhé čtvrtletí (do 25.7.): 2.812,50 Kč

Platba za třetí čtvrtletí (do 25.10.): 2.812, 50 Kč

Platba za čtvrté čtvrtletí (do 25.1. následujícího roku): 2.812,50 Kč

Vinice

Odvody se vztahují na pěstitele révy vinné o ploše minimálně 1 hektaru. Výše odvodů je 350,– Kč z každého, i započatého hektaru, tzn. že např. u plochy 1,2 ha činí odvod 700 Kč. Odvody se neplatí za vinice do konce třetího roku od výsadby a dále na vinice registrované ÚKZÚZ pro výzkumné a pokusné účely.
Povinnost platby odvodů za vinice se vztahuje na toho, na koho je vinice registrována v registru vinic, vedeném ÚKZÚZ, Znojmo – Oblekovice.

 

Podklady k platbě:

 • č. účtu: 2107734089/2700 nebo 27–5828060217/0100
 • variabilní symbol: IČ, příp. rodné číslo bez lomítka
 • možnosti platby: převodem na účet nebo hotově v kanceláři VF po předchozí domluvě

Další povinnosti:

Spolu s platbou je nutné zaslat tzv. výkaz odvodu (formulář „zde“).

Možné formy zaslání výkazu:

 1. přes portál farmáře na https://eagri.cz/…gistr-vinic/, kde se přihlásíte, kliknete na odkaz v menu „Spustit Registr vinic“, pak na odkaz v menu „Výkaz pro Vinařský fond“ vyberete období a kliknete na tlačítko „Nový výkaz“ a výkaz vyplníte a odešlete tlačítkem „Odeslat“
 2. poštou / datovou schránkou
 3. osobně v kanceláři VF