Podpory

Podpory

 

 

Podle ustanovení § 31 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je možno podávat žádosti o podporu Vinařskému fondu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. Rada Vinařského fondu projedná žádosti obvykle do 30 dnů od skončení termínu pro podávání žádostí, tj. do 15.3., resp. 15.9. Následně každý žadatel obdrží její rozhodnutí, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Pravidla

Seznam podpor

Archiv

 

Základní pokyny k podávání žádostí

Kdy podat žádost?

Od 1.ledna do 15.února nebo od 1.července do 15.srpna. Rozhodující je den přijetí žádosti Vinařským fondem, tzn. žádost je nutné podat tak, aby ji Fond obdržel nejpozději 15.2., resp. 15.8.

Kdo může podat žádost?

Fyzická či právnická osoba.

Jakou formou podat žádost?

Žádost můžete podat POUZE ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím portálu Vinařského fondu
http://portal.vinarskyfond.cz. Dle platné legislativy je nutno žádost podepsat. Podpis lze realizovat na portále prostřednictvím elektronického podpisu nebo službou Identita občana (dříve e-identita). Další možností je využití datové schránky a to tak, že na portále vygenerujete svou žádost do PDF souboru, který následně odešlete prostřednictvím datové schránky.

Co vše má žádost o podporu obsahovat?

Pokud kromě formuláře žádosti musíte ještě doložit jiný doklad, je toto uvedeno v Pravidlech. Už nám ale NEMUSÍTE dokládat výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Pokud je žádost neúplná, je žadatel vyzván k doplnění.

Na co lze žádat o podporu?

Účast na výstavách, pořádání vinařských akcí, jako jsou výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, školení, semináře s vinařskou tematikou, vydávání publikací o víně a vinařství atd. Seznam podporovaných aktivit je uveden v tzv. Pravidlech pro žadatele. Tato Pravidla obsahující podmínky pro poskytování podpor jsou zveřejněna nejpozději měsíc před zahájením termínu pro podávání žádostí.

Jak správně vybrat účel podpory?

Podle typu projektu je nutné určit účel podpory (neboli „tematický okruh“). Vyberte pouze JEDEN.

a – účasti na výstavách, soutěžích, prezentacích (vinaři a sdružení vinařů);

b – soutěže vín (pro pořadatele);

c – školení, semináře, konference;

d – propagační materiály;

e – propagační akce s tematikou vína a vinařství (pro pořadatele);

f – významné projekty.

Kdo rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí podpory?

Všechny žádosti jsou předloženy k rozhodnutí Radě Vinařského fondu. Ta rozhodne o její podpoře či zamítnutí. Každý žadatel obdrží rozhodnutí v písemné podobě poštou nebo datovou schránkou.

 

Na co si dát při realizaci projektu pozor

 • Svoji akci nezapomeňte zařadit do kalendáře akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz (je to povinnost, výjimku tvoří akce, které nejsou určeny veřejnosti – více v Pravidlech)
 • Na propagační materiály umístěte logo Vinařského fondu a logo Vína z Moravy, vína z Čech a to tak, jak je to uvedeno v rozhodnutí
 • Propagační materiály pošlete před tiskem Vinařskému fondu k odsouhlasení (kvůli logům) – je to povinnost
 • V místě realizace akce umístěte logo Vinařského fondu a logo Vína z Moravy, vína z Čech
 • Nehradíme degustační skleničky (všechny uznatelné náklady najdete v Pravidlech pro žadatele)
 • Pošlete pro jistotu seznam otevřených sklepů dopředu, abychom mohli případně upozornit, kteří výrobci nemají splněné zákonné povinnosti a neměli by svá vína nabízet
 • Vyúčtování je potřeba poslat nejpozději do 12 měsíců od vydání rozhodnutí (rozhodující je datum doručení) – projektům s později podaným vyúčtováním se ruší podpora

 

Jak správně připravit vyúčtování podpory

Vyplňte formulář Finanční vyúčtování podpory/projektu.

Vzor formuláře je zde.

Vyúčtování můžete doručit poštou /datovou schránkou nebo osobně v kanceláři Fondu.

Vyúčtování nesešívejte ani nedávejte do kroužkové vazby, lépe se nám s ním pak pracuje.

K vyúčtování přiložte:

 • Účetní doklady (faktury, pokladní doklady) – doklady označte textem „financováno z Vinařského fondu“
 • Doklady o zaplacení
 • Doklad o bankovním účtu (je-li dokladem o zaplacení výpis z účtu, z něhož je patrné, že majitelem účtu je žadatel o podporu, pak tento doklad nedokládejte)
 • Fotodokumentaci z akce (na fotkách musí být doloženo umístění loga Vinařského fondu a loga Vína z Moravy, vína z Čech na akci – stačí 1 – 2 fotky)
 • Ukázku propagačních materiálů (nebo podkladových materiálů – u seminářů a konferencí)
 • Vyhodnocení akce

Odlišnosti u některých typů projektů:

Účast na výstavách a soutěžích – doložím pouze:

 • Účetní doklady
 • Doklady o zaplacení
 • Doklad o bankovním účtu
 • Stručné vyhodnocení veletrhů a propagačních akcí (bližší informace o obsahu vyhodnocení a k čemu se vztahuje je v Pravidlech pro žadatele)

Pořádám-li košt nebo výstavu vín místního významu, pak doložím pouze:

 • Účetní doklady
 • Doklady o zaplacení
 • Doklad o bankovním účtu
 • 2 katalogy (jeden výtisk věnuje VF Regionálnímu muzeu v Mikulově)

Pořádám-li otevřené sklepy, doložím navíc:

 • Seznam otevřených sklepů s uvedením IČ nebo RČ výrobce vína

Pořádám-li vinobraní nebo jinou akci, kde se prezentují výrobci vína z Moravy a z Čech, doložím navíc:

 • Doklad jakým způsobem byli výrobci osloveni k účasti, tak aby nebyl nikdo diskriminován a přihlašování probíhalo transparentně

Mám-li podporu na tištěné či audiovizuální materiály, poskytnu fondu:

 • 20 ks tohoto materiálu

 

Pokud jste plátci DPH, pak podporu vypočítáváme z částek bez DPH.

 

Veškeré výše uvedené pokyny máte ve svém Rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo také v Pravidlech pro žadatele. Nejste-li si jisti, zavolejte nám.